องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


โครงการกาชาดรวมใจท้องถิ่นจัดหาหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)


วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้เข้าร่วมโครงการกาชาดรวมใจท้องถิ่นจัดหาหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ประจำจังหวัดขอนแก่น โดยให้สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เพื่อรับมอบหน้ากากอนามัย โดยจะต้องไม่จำเป็นอาสาสมัคประจำหมู่บ้าน (อสม.) และไม่เป็นผู้ยากไร้และสมาชิกในครัวเรือนยากไร้ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น