โครงการเเข่งขันกีฬานักเรียน ศพด. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

  โครงการกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567

  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง