วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายคนึง พาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (สายบ้านหนองร้านหญ้า - บ้านหนองนาขวัญ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ขก.ถ.22309) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายวัดตาผ้าขาว (วัดศรีประยูรพรหม) ไปวัดป่าบ้านเกิ้ง (วัดปทุมธรรมวราราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่6 ซอยบ้านนายเดช โสภาจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายจากบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองนางขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 สายรอบอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว (ช่วงจากหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติถึงแยก ศาลาประชาคมบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายจากบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ไปทางบ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายรอบอ่างเก็บน้ำหนองนาวัวด้านทิศตะวันออก (ช่วงคันคูอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (สายจากบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (สายจากบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ถึงบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง