องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
องค์กรการเรียนรู้
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
อำนาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประวัติและความเป็นมา
 
 
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 
 

         ในอดีตการที่ผ่านมามีหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านชื่อบ้านหัวหนอง บ้านนาวัวและบ้านโนนงิ้ว ได้รวมเป็นหมู่บ้านเดียวกันมีนามในเบื้องต้นว่าโนนงิ้ว  ได้ย้ายมาจากตำบลหัวนาคำ  ซึ่งหากจากที่นี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ  4  กิโลเมตร  เหตุที่ย้ายมาเนื่องจากที่เดิมมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม     ซึ่งทราบจากการบอกเล่ามาว่าสภาพพื้นดินเป็นโคลนเหนียวและอยู่ห่างตัวเมือง  เส้นทางการคมนาคมสัญจรไปมาไม่สะดวกเป็นลักษณะหมู่บ้านปิด  เพราะสมัยนั้นเป็นป่าดงหนาทึบมาก  ฉะนั้นจึงอพยพเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเมืองเพื่อให้การไปมาติดต่อกับทางอำเภอสะดวกสบายยิ่งขึ้น  ได้พิจารณาเห็นว่าในที่ปัจจุบันนี้มีทำเล       ที่เหมาะสมมีหนองน้ำใหญ่  (หนองนาวัว)  ได้อาศัยในการครองชีพไม่ขาดแคลนจึงได้เลือกเอาทำเลนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน  และได้ขนานนามชื่อบ้านตนเองให้สอดคล้องตามสภาพภูมิศาสตร์ว่าบ้านโนนงิ้ว (เพราะมีต้นนุ่นมาก)  และตามหลักฐานข้อมูลบ้านโนนงิ้ว ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2452  ประมาณเวลาได้  95 ปี   ในเวลาต่อมา  นายชม  มาศรี  ได้ขอตั้งตำบลเพิ่มขึ้นโดยรวมเขตการปกครอง  6 หมู่บ้าน  คือ หัวหนอง – หนองนาวัว -   โนนงิ้ว –โนนไผ่ – โนนข่า - หนองร้านหญ้า  ชื่อว่า  ตำบลหัวหนอง  อยู่ในเขตปกครองของอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

 

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

 

 
*******************************************